Nieuws

Monday, 27 March 2017
Vacature voorzitter FSC Nederland

FSC NL

De zittingstermijn van de huidige voorzitter zal dit jaar verstrijken, daarom is FSC Nederland op zoek naar een nieuwe voorzitter


Over Stichting FSC Nederland
FSC Nederland is een netwerkorganisatie die in nauwe samenwerking met haar partners werkt aan het vergroten van het aandeel FSC-hout en -papier op de Nederlandse markt. Daarmee stimuleert ze duurzaam bosbeheer wereldwijd. De partners komen uit alle hoeken van de samenleving: (middel)grote en kleine bedrijven, regionale en lokale overheden, en NGO’s. Wat hen verbindt is de passie voor duurzaam bosbeheer.

Uitdaging
De grootste uitdaging voor de komende jaren zien we bij de toepassing van duurzaam, FSC-gecertificeerd, tropisch hout. Ondersteund door feiten zullen wij de komende jaren handel en opdrachtgevers blijven wijzen op de voordelen van toepassing van FSC tropisch hout: leidt tot bosbescherming, is vanuit klimaatoogpunt de juiste keuze, en is één van de meest milieuvriendelijke bouwmaterialen.

De stichting kijkt daarbij ook nadrukkelijk hoe ze in de (nabije) toekomst een relevante rol kan blijven spelen bij het bevorderen van duurzaam bosbeheer en terugdringen van ontbossing en bosdegradatie. Daartoe wordt momenteel door een extern consultant een onderzoek uitgevoerd (“Toekomstbestendig FSC Nederland”).

Taak en samenstelling van het bestuur
De stichting bestaat uit een stichtingsbestuur met 6 leden waarin economische, sociale en milieubelangen evenwichtig vertegenwoordigd zijn en wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur vergadert vier keer per jaar, meestal in het kantoor van de organisatie in Utrecht. De leden van het bestuur worden benoemd door de zittende leden voor een termijn van vier jaar en kunnen maximaal twee termijnen dienen (acht jaar). Het bestuur wordt zo samengesteld dat er een spreiding is van relevante maatschappelijke belangen, deskundigheden en disciplines. De organisatie heeft zeven medewerkers inclusief een directeur en adjunct-directeur.
De organisatie maakt onderdeel uit van het netwerk van FSC International.

Het bestuur richt zich op de hoofdlijnen van het beleid, de externe representatie en zijn toezichthoudende taak. Het beleidsinitiatief berust hoofdzakelijk bij de directie alsook de beleidsuitvoering. De vaststelling van het beleid is een verantwoordelijkheid van het bestuur. De directeur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het bestuur kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden aangaande de stichting. Daarnaast is de directie gehouden om goedkeuring te vragen aan het bestuur, in elk geval voor het vaststellen (en aanpassen) van de begroting, jaarplan en meerjarenbeleidsplan.

De functie van een bestuurslid (en voorzitter) is onbezoldigd.

Functiebeschrijving en profiel van de voorzitter

Voornaamste taak en verantwoordelijkheid
De voorzitter van het bestuur geeft samen met de overige leden van het bestuur leiding aan de organisatie en is daarmee (in gezamenlijkheid) eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting.
Aard van de werkzaamheden/verantwoordelijkheden:
• Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd;
• Onderhoudt nauwe contacten met de directie;
• Leidt de vergaderingen;
• Representeert de stichting gevraagd en ongevraagd bij officiële gelegenheden;
• Draagt relevante relaties aan en onderhoudt ze effectief.

De voorzitter van het bestuurder beschikt over de volgende kennis en vaardigheden
• Aantoonbare affiniteit met de doelstelling en werk van FSC Nederland;
• Bedrijfskundig inzicht, zakelijke mogelijkheden zien en een pragmatische en resultaatgerichte instelling;
• Visie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de stichting;
• Gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen en processen;
• Ervaring met veranderingsprocessen;
• Kritisch en onafhankelijk kunnen opereren in bestuur en met directie;
• Adequaat voorzien in advies en klankbordfunctie van directie;
• Integer en betrouwbaar.

De voorzitter heeft geen belangen die tegenstrijdig zijn met zijn bestuurstaken.

Het bedrijf of de organisatie waar de kandidaat voor werkt dient partner te zijn van FSC Nederland en lid te zijn van FSC International.

Heeft u interesse in de functie? Stuur dan uw motivatie en CV voor vrijdag 5 mei 2017 op naar info at fsc point nl t.a.v. Robert Koolen, bestuurslid van FSC Nederland. Op de bestuursvergadering van 11 mei 2017 worden de aanmeldingen besproken. U wordt daarna geïnformeerd over een mogelijk vervolg.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222