Nieuws

Wednesday, 15 March 2017
Uw commentaar gevraagd: herziening keurmerk standaard FSC-STD-50-001 V1-2

Herziening keurmerk standaard FSC-STD-50-001 V1 2

De keurmerk standaard FSC-STD-50-001 V1-2 wordt herzien. Deze standaard gaat over de eisen die aan het gebruik van het FSC®-keurmerk door certificaathouders worden gesteld. De consultatie over de (tweede) concept versie van de standaard is nu geopend.


Het doel van de herziening is om de eisen voor keurmerkgebruik te vereenvoudigen waardoor het FSC-gebruik van het FSC-keurmerk voor labeling en promotie toeneemt.

Hieronder treft u:
- Praktische informatie m.b.t. consultatie
- Belangrijke wijzigingen in de (concept) herziene standaard
- Twee vragen waarvoor wij uw speciale aandacht vragen

Praktische informatie
U kunt tot en met 30 april 2017 uw commentaar op de voorgestelde veranderingen geven. Zie voor meer informatie en alle documenten de consultatie webpage.

U vindt op de consultatie webpage de volgende documenten:
- Concept versie van de standaard;
- ‘Revision crosswalk’ document waarin de veranderingen tussen de huidige standaard en herziene standaard worden aangegeven;
- Rapport eerste consultatie;
- Rapport inschatting gevolgen herziene standaard.

U kunt uw commentaar geven via het online Consultation Platform. Om u te registreren klikt u hier. Wanneer u gebruik maakt van dit platform kunt u er ook voor kiezen om slechts op onderdelen van de standaard commentaar te geven. U kunt uw commentaar ook sturen naar a.alkema at fsc point nl.

Webinars met achtergrondinformatie, waarin de voornaamste wijzigingen en vragen nader worden toegelicht, vinden plaats op:
- Donderdag 23 maart 15-16 uur
- Woensdag 29 maart 9-10 uur
- Woensdag 5 april 12-13 uur
U kunt zich hier registreren voor deze webinars.


Belangrijke veranderingen t.o.v. de huidige standaard
Onderstaande opsomming van wijzigingen is niet uitputtend, zie voor een volledig overzicht de ‘revision crosswalk’ op de consultatie webpage.
• Goedkeuring logo-gebruik: in de concept-standaard wordt de certificaathouder de mogelijkheid geboden om een trademark use management systeem op te zetten. Dat betekent dat een certificaathouder het keurmerkgebruik zelf beheert en niet meer voor ieder keurmerk-gebruik vooraf toestemming dient te vragen aan de certificeerder. Een certificaathouder komt hiervoor in aanmerking als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, waaronder:
• Er worden medewerker(s) aangewezen die verantwoordelijk zijn voor correct keurmerkgebruik. Deze medewerker(s) heeft/hebben hiertoe een training gevolgd.
• Er zijn voldoende opeenvolgende correcte goedkeuringsverzoeken ingediend bij certificeerder (en goedgekeurd) voor de verschillende label-types en voor promotioneel gebruik (indien van toepassing).
(zie ook bijlage B bij de standaard)
• Bepaalde restricties komen te vervallen, w.o. (nummers verwijzen naar huidige (‘oude’) standaard):
• restricties over gebruik van FSC-keurmerk op briefpapier en in brochures komen te vervallen (4.1);
• restricties over gebruik van FSC-keurmerk op visitekaartjes zijn komen te vervallen; maar let op: het logo mag niet worden gebruikt, wel de tekst: Wij zijn FSC-gecertificeerd (FSC® C######), of: Wij verkopen FSC-gecertificeerde producten (FSC® C######) (4.2);
• restricties m.b.t. gebruik van FSC-keurmerk voor algemene promotie door certificaathouders die gedurende 12 maanden geen FSC-producten hebben verkocht (7.1).
• In Annex C worden voorbeelden gegeven hoe FSC en FSC-gecertificeerde producten te omschrijven.
• De minimum afmeting van labels en logo’s is veranderd (gereduceerd): zie pagina 16 en 17 van de concept-standaard.
• In de standaard zijn de teksten van relevante Advice Notes opgenomen (nl. die over het labelen van producten van ‘small and community producers’ (paragaaf 3.2 b van de concept-standaard) en de eisen voor gebruik van de Forests For All Forever marks (paragraaf 5 en 9 van de concept-standaard).

Belangrijke vraag 1: mogen retailers of brandowners ook producten labelen? (pagina 12)
Waar het om gaat is het volgende. Tussen FSC-gecertificeerde bedrijven is het mogelijk een afspraak te maken om het FSC-label van de vragende partij (klant) te gebruiken op een product dat door de leverende partij (producent) is gemaakt. Zo’n afspraak heet een labeling overeenkomst.
In de concept-standaard wordt de vraag gesteld of de mogelijkheid van een labeling overeenkomst moet worden uitgebreid naar niet-certificaathouders aan het eind van de keten. Deze niet-certificaathouders (= retailers, brandowners) hebben nu al de mogelijkheid om het FSC-keurmerk te gebruiken om FSC-producten te promoten, bijv. in een verkoopbrochure. Zulke niet-certificaathouders hebben daarvoor een overeenkomst met FSC en een eigen licentienummer. De promotionele uitingen worden gecontroleerd door een nationaal FSC-kantoor.
De vraag is nu dus: is het een goed idee om deze niet-certificaathouders de mogelijkheid te geven een labeling overeenkomst aan te gaan en het licentienummer van de niet-certificaathouder in een on-product label te gebruiken?
Geef uw mening via het online Consultation Platform.

Belangrijke vraag 2: label elementen (pagina 9)
Nu de eis om alle label elementen te gebruiken wordt opgeheven (bijvoorbeeld label tekst is optioneel) zou dit in sommige landen kunnen leiden tot een situatie waarin niet voldaan wordt aan de nationale regelgeving m.b.t. keurmerkgebruik. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een verwijzing voor meer informatie over het keurmerk wordt weggelaten (voor het FSC-label gaat het om het webadres van FSC).
De vraag is hier: hoe moet FSC naar uw mening hiermee omgaan:
(a) FSC moet voorschrijven dat alle label elementen die door nationale wetgeving vereist worden gebruikt worden (dit heeft consequenties voor o.a. het mini-label).
(b) Certificaathouders bepalen op basis van nationale wetgeving welke elementen vereist zijn naast de door FSC voorgeschreven elementen (deze optie wordt gepresenteerd in deze concept-versie).
(c) FSC moet voorschrijven welke aanvullende label elementen gebruikt moeten worden in landen die ze vereisen.
(d) anders, gelieve te specificeren.
Geef uw mening via het online Consultation Platform.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222