Blog

Monday, 25 January 2021
Bos, veelzijdig instrument voor het klimaatprobleem

Vandaag, maandag 25 januari, komt de Nederlandse top samen om te overleggen over klimaatoplossingen. Hierbij ligt een belangrijke focus op klimaatadaptatie en de rol en kansen van watermanagement hierin. Wat mij betreft ook een belangrijk moment om de rol van bossen te benadrukken. Niet alleen voor het aanpakken van de consequenties van klimaatverandering, maar ook voor het oplossen van onderliggende problemen, ook wel klimaatmitigatie genoemd.


Een mooi voorbeeld zijn de mangrove bomen die in Suriname worden geplant om de gevolgen van verdere zeespiegelstijging tegen te gaan. De geplante bomen houden het zand vast en dragen zo bij aan het winnen van land en het voorkomen van verdere erosie. Maar dat is niet alles, één van de grootste oorzaken van klimaatverandering, het broeikaseffect, wordt veroorzaakt door toenemende CO2-uitstoot over de afgelopen decennia. Bos, ook het mangrovebos in Suriname, speelt een cruciale rol in het opslaan van die CO2, het zuiveren van de lucht en het behouden van waterwegen en biodiversiteit, waar bijvoorbeeld ook onze voedselproductie weer van profiteert.

Met de Nationale Bossenstrategie wordt een boost gegeven aan het uitbreiden van bosareaal in Nederland, zoals ook afgelopen week op het Probos Symposium uitvoerig werd besproken. Om hiermee effectief bij te dragen aan het klimaatoplossingen in Nederland en op grotere schaal wereldwijd, zijn vervolgstappen nodig. Een belangrijke stap, waar we ons bij FSC ook komend jaar veelal voor zullen inzetten, is het beter waarderen van bos en het vergroten van incentives voor boseigenaren. Vergoedingen voor ecosysteemdiensten zoals CO2-opslag en biodiversiteit bieden daarvoor een belangrijke tool, maar nodig is ook een duidelijke regie en stimulans vanuit de overheid, publiek-private samenwerkingen en draagvlak vanuit ‘ongeduldige burgerinitiatieven’ zoals Stukje Natuur. Dergelijke initiatieven stimuleren en inspireren een diverse aanpak van bosuitbreiding. Daar is in Nederland naast medewerking van de overheid en grondbezitters ook een hoop creativiteit voor nodig om grond beschikbaar en bruikbaar te maken en partijen hiervoor te mobiliseren.

Een andere groep doorslaggevende actoren in deze missie zijn de financiers zoals bedrijven en bijvoorbeeld rijkere provincies. Binnen ons programma klimaatslim bosbeheer willen we samen met hen de Nederlandse bossen klimaatbestendig maken. Bedrijven en organisaties kunnen deze missie ondersteunen door een (stukje) bos in hun omgeving te ‘adopteren’ en bij te dragen aan klimaat slimme maatregelen, zoals meer gemengd bos en bodembewerkingen. Hierdoor groeien de bomen beter en zijn de bossen als geheel beter bestemd tegen uitdagingen van toenemende droogte en wisselende neerslag.

Samen met Stukje Natuur delen we de ambitie om in de komende jaren 10 miljoen klimaat robuuste bomen aan te planten verspreid over heel Nederland. We hopen dit voor bedrijven en organisaties zo toegankelijk mogelijk te maken door bosuitbreiding en impact over heel Nederland aan te bieden. Hierbij werken we met geteste maatregelen binnen de Ecosysteem Diensten Procedure van FSC om de impact van de bosuitbreiding op CO2-opslag en biodiversiteit zo transparant en inzichtelijk mogelijk te maken.

Zoals Deborah Lawrence, professor Environmental Sciences aan de Universiteit van Virginia, al enkele jaren terug noemde, ‘bossen zijn de onbezongen helden van de klimaatverandering’. Laten we samen zorgen dat ook in Nederland de bossen zowel ‘bezongen’ als volledig ingezet zullen worden.


Annerieke Sleurink

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook concreet hieraan bijdragen? Neem dan contact op via info at fsc point nl.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222