Klimaat

Het gebruik van FSC-producten en de strijd tegen klimaatverandering zijn onlosmakelijk verbonden. Zelfs op twee manieren: het gebruik van FSC-producten stimuleert goed bosbeheer, en voorkomt daarmee dat in bos opgeslagen CO₂vrijkomt door kaalkap of bosbeschadiging. Daarnaast is FSC-gecertificeerd hout ook nog eens het meest milieuvriendelijke bouwmateriaal.


FSC bosbeheer stimuleert CO₂-opslag van bossen

Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland: “Het staat buiten kijf dat FSC-bosbeheer een middel is om ontbossing tegen te gaan en daarmee ook een instrument is tegen klimaatverandering.”

Bomen en planten zijn een sterk wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Ze zijn de enige organismen die CO₂ opnemen en zuurstof terug brengen in de lucht. De koolstof wordt vastgelegd in de boom en in de bodem. Dit proces van fotosynthese is al eeuwenlang aan de gang. In bossen liggen dan ook enorme hoeveelheden CO₂ opgeslagen. Een tropisch bos bevat zo’n 300 ton CO₂ per hectare. Je kunt je wel voorstellen wat er gebeurt als deze bossen massaal gekapt, of nog erger, verbrand worden. Alle CO₂ die in het hout en bodem opgeslagen lag, komt terug in de atmosfeer. Bij klimaatverandering denken we al snel aan vervuilende industrieën en auto’s, maar ook ontbossing is op deze manier een belangrijke factor. 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt in de atmosfeer terecht door ontbossing.

In bossen die volgens de FSC-principes beheerd worden, gebeurt dit niet. Er wordt wel degelijk hout geoogst, maar op een duurzame manier. Er worden slechts enkele bomen per hectare geoogst. Voordat er opnieuw geoogst wordt, krijgt het bos tijd om zich te herstellen. Resultaat is dat de CO₂-opslagcapaciteit van een FSC-bos niet achteruitgaat en vaak zelfs toeneemt.


Klimaatvriendelijk bouwmateriaal

Hout is een hernieuwbare, zeer milieuvriendelijke grondstof. Terwijl bomen groeien, nemen ze CO₂ op uit de lucht, dat ze omzetten in zuurstof. Hout is daarom het enige gangbare bouwmateriaal met netto een negatieve CO₂-emissie waarde. Dit maakt ze tot de belangrijkste biobased bouwmaterialen. Als de bossen volgens de FSC-principes beheerd worden, zijn ze bovendien een onuitputtelijk grondstofbron.

Het verwerken van bomen tot de houtproducten die wij in de winkel kopen, kost wel energie. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat de hoeveelheid energie die dit kost en de CO₂ die hierbij uitgestoten wordt, bijzonder klein is in vergelijking met andere materialen. Voorbeeld: de productie van een kubieke meter hout als bouwmateriaal resulteert gemiddeld in de uitstoot van 63,8 kg CO₂, zoals te lezen is in grafiek 1 (Asif 2009). Dit staat niet in verhouding tot bijvoorbeeld aluminium, waar bij de productie van een kubieke meter bijna 30.000 kg CO₂ in de atmosfeer terecht komt. Dat is 470 keer zoveel CO₂ als bij het bouwmateriaal hout.


Grafiek 1 Milieuprestatie van hout vergeleken met andere bouwmaterialen (Asif 2009)Grafiek 1 Milieuprestatie van hout vergeleken met andere bouwmaterialen (Asif 2009)

Grafiek 2 De milieukosten van een houten fietsbrug vergeleken met andere bouwmaterialen (Agentschap NL 2013)

Bronnen:

Asif M. 2009. Sustainability of timber, wood and bamboo in construction. Chapter 2: ‘Sustainability of construction materials’, J.M. Khatibeds, CRC press, pp 31-54.

BECO. 2013. Vergelijkende LCA studie bruggen. Vaststellen van de duurzaamheidscore van bruggen uitgevoerd in staal, composiet, kunststof en hout. Rotterdam: Agentschap NL.

Dam, J. van en M. van den Oever. 2012. Catalogus Biobased bouwmaterialen, Het groene bouwen. Wageningen: WUR.

Ook staalgebruik leidt tot een zware belasting van het milieu. Productie van een kubieke meter staal leidt tot een uitstoot van 17.840 kg CO₂ en veroorzaakt daarmee 280 keer zoveel CO₂-uitstoot als een vergelijkbare hoeveelheid houten product. Gebruik van meer hout als vervanging voor andere materialen levert daarom een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO₂-uitstoot.

Ook onderzoek uitgevoerd in opdracht van de overheid ondersteunt deze cijfers. In 2013 is in opdracht van Agentschap NL een levenscyclusanalyse (LCA) van fietsbruggen van verschillende bouwmaterialen uitgevoerd. Er is uitgerekend in hoeverre het milieu wordt belast als bruggen in verschillende materialen worden gebouwd. Deze kosten zijn uitgedrukt in euro’s met behulp van SBK-Bepalingmethode (Milieukostenindicator). Uit het onderzoek bleek dat een brug gebouwd van FSC-hout tot veel minder CO₂-uitstoot en andere milieukosten leidt dan diezelfde brug uitgevoerd in staal, composiet of beton (zie grafiek 2). Op het gebied van materiaalgebruik liggen dus grote kansen om CO₂-uitstoot in projecten te reduceren.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222