Mengen FSC en PEFC naaldhout

Houthandelaren en importeurs die naaldhout aanbieden op de Nederlandse markt hebben over het algemeen zowel FSC- als PEFC-gecertificeerd naaldhout in het assortiment. Voor naaldhout geldt echter dat het PEFC-gecertificeerde aanbod groter is dan FSC. Maar voor de vraag geldt juist het omgekeerde: die is groter voor FSC-gecertificeerd naald-hout dan voor PEFC.

Mengen van FSC-gecertificeerd hout met PEFC-gecertificeerd hout en dit vervolgens verkopen onder FSC-claim biedt uitkomst om aan de bestaande vraag naar FSC te voldoen en geen dubbele voorraden te hoeven hanteren. Dit is onder een aantal stringente (hieronder omschreven) voorwaarden toegestaan. Onderstaande oplossingen zijn van toepassing op al het gecertificeerde hout (naald-en loofhout) en gaan ook op voor samengestelde producten, zoals bijvoorbeeld beschoeiingschotten. Uiteraard dient een bedrijf wel FSC-gecertificeerd te zijn.


Een tweetal oplossingen

1. Dubbelcertificering van bosbeheer
Een eerste oplossing gaat uit van het vergroten van het aanbod van FSC-hout. Een aantal bosbeheerders kiest ervoor om hun bos zowel voor de FSC- als de PEFC-standaard te laten certificeren. Hierdoor kunnen zij dan, afhankelijk van de voorkeur van de afnemer, hout leveren met FSC- of PEFC-certificaat. Door de voorkeur voor FSC-gecertificeerd hout aan uw leverancier kenbaar te maken kan het proces van dubbelcertificering gestimuleerd worden. Dit komt dan ten goede aan de beschikbaarheid van FSC-(naald)hout.

2. Mengen van FSC en PEFC-naaldhout door de importeur
De tweede oplossing gaat uit van het mengen van FSC-gecertificeerd hout met PEFC-gecertificeerd hout. Dat is toegestaan onder een aantal strikte voorwaarden. Bent u importeur en wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Volg dan de werkwijze uit het stappenplan.

Mengen stap voor stap
1. Zorg ervoor dat de scope van de FSC-certificering van uw bedrijf voorziet in toepassing van het percentagesysteem en/of kredietsysteem én dat uw bedrijf is geaudit voor de Controlled Wood standaard. Beide zaken doet u in samenspraak met uw certificeerder.

2. Registreer het binnenkomende gecertificeerde hout per eenheid (m3, m2 of kilogram), zoals gebruikelijk bij FSC- en PEFC-certificering.

3. Stel voor het PEFC-gecertificeerde hout vast dat het voldoet aan de eisen van het FSC Controlled Wood systeem. Wanneer dit het geval is, dan mag het hout gemengd worden met FSC-hout volgens het percentage- of kredietsysteem. Is dit niet het geval dan mag er geen menging plaatsvinden en dient het hout gescheiden te worden opgeslagen.

4. Bij verkopen onder FSC-claim dienen PEFC-labels van het hout te zijn verwijderd.

Percentage- en kredietsysteem
Mengen van FSC- en PEFC-hout gebeurt in een percentage- of in een kredietsysteem.
Beide systemen worden toegepast op het niveau van de FSC productgroep. Een FSC productgroep is gedefinieerd als: Een product of groep producten gespecificeerd door de organisatie, met dezelfde kenmerken qua basisinput en -output die daarom gecombineerd kunnen worden voor de FSC Chain of Custody controle, percentageberekeningen en labeling. Voor meer informatie: FSC-STD-40-004a V2-1 EN FSC Product classificatie.

Voldoen aan de eisen voor Controlled Wood
Om vast te kunnen stellen of uw PEFC-hout voldoet aan de eisen van het FSC Controlled Wood systeem, dient u een eigen verificatiesysteem op te zetten en uit te voeren Het verificatiesysteem is gebaseerd op twee stappen. De eisen die aan het bedrijf gesteld worden staan beschreven in FSC-STD-40-005 V3-0 EN.

1. Vaststellen van de exacte herkomst van het PEFC-hout
U moet voor al het hout kunnen aantonen wat het ‘district of origin' is. Dat betekent dat u afspraken maakt met de zagerij over het leveren van bewijsstukken(bijvoorbeeld kapvergunningen, vrachtbrieven, aankoopfacturen) waaruit blijkt uit welk bos een partij hout afkomstig is. Deze bewijsstukken moet u desgevraagd binnen een redelijke termijn aan uw certificeerder kunnen overleggen. Voor PEFC 70% dient ook van het niet-gecertificeerde deel te worden vastgesteld wat de herkomst is.

2. Risicoanalyse: voldoet PEFC-hout van de zojuist vastgestelde herkomst aan de eisen voor FSC Controlled Wood?

  • Low risk: Het hout mag als FSC Controlled Wood in een krediet- of percentagesysteem met FSC-gecertificeerd hout gemengd worden.
  • Unspecified risk: Nader onderzoek is vereist voor de risicofactor waarvoor het hout negatief scoort. Dit is vrijwel altijd het geval voor landen in de tropen. Neem contact op met FSC Nederland voor meer informatie

Er zijn drie verschillende manieren waarop u de mate van risico vast kunt stellen:

  • Risicoanalyse: Voor een overzicht van de goedgekeurde risicoanalyses (NRA's) zie download FSC-PRO-60-002b V2-0 EN. Wanneer deze gegevens (conclusies) voor betreffend ‘district of origin' bekend zijn, dan moeten deze worden overgenomen.
  • www.globalforestregistry.org: Globale risicoanalyse per land en regio. Conclusies uit deze database kunnen over het algemeen worden overgenomen.
  • info.fsc.org: Verschillende bedrijven hebben individuele risico-analyses per regio en per leverancier uitgevoerd. Deze zijn te vinden door RA aan te vinken en vervolgens de certificeringscode van het bedrijf in te voeren.

Voor ieder ‘district of origin' moet worden vastgesteld of er risico's bestaan voor één van de volgende vijf risicofactoren:

  • Illegale houtkap.
  • Houtkap waarbij traditionele- en mensenrechten worden geschonden.
  • Houtkap in bossen waar ‘High Conservation Values' bedreigd worden door bosbouwactiviteiten.
  • Houtkap in bossen die omgezet zijn voor plantages of ander landgebruik (conversie).
  • Houtkap in bossen waarin genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant.
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222