Meer én duurzaam hout in de bouw!

Bossen zijn van levensbelang. Honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn ervan afhankelijk voor hun levensonderhoud. Tachtig procent van alle planten en dieren leeft in het bos. Bossen zijn leverancier van al het hout dat we gebruiken. Hout is één van de belangrijkste bouwmaterialen die er bestaan. Hout is warm, licht, sterk, gemakkelijk op maat te maken, bijna eindeloos her te gebruiken en hernieuwbaar! Dat laatste gaat natuurlijk alleen op als we goed voor onze bossen zorgen, waar ook ter wereld.

Zowel het klimaatakkoord van Parijs (2015) als de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties verwijzen direct naar duurzaam bosbeheer als belangrijk middel om de aarde leefbaar te houden. En bij de transitie van een economie gebaseerd op fossiele en eindige grondstoffen naar een (circulaire en biobased) economie gebaseerd op de inzet van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen speelt duurzaam hout een centrale rol.

De bouwsector in Nederland gebruikt veel hout. Daardoor kan de bouwsector een sleutelrol spelen bij de transitie naar een circulaire economie, net zoals de bouwsector eerder die rol vervulde bij het mainstream maken van de inkoop en toepassing van gecertificeerd hout.

Bouw en Houtconvenant 2019-2022
Het bouw en houtconvenant van FSC Nederland bestaat sinds 2012. In de afgelopen tijd is in het convenant de nadruk gelegd op het inkopen en toepassen van uitsluitend aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout (d.w.z. hout met een FSC- of PEFC-certificaat). Thans constateren de convenantpartners dat ze grotendeels geslaagd zijn en de doelstelling hebben bereikt: vrijwel alle hout is nu gecertificeerd. Tegelijkertijd is de discussie in de afgelopen jaren verbreed van een discussie over (uitsluitend) bosbescherming naar een discussie over de rol die bossen en de toepassing van hout als bouwmateriaal kunnen spelen bij het tegengaan van klimaatverandering. De convenantpartners constateren daarom dat enerzijds de (oude) doelstelling van 100% duurzaam hout onverminderd van kracht blijft maar dat anderzijds binnen het convenant nieuwe ambities moeten worden geformuleerd en nagestreefd. Daarbij willen de convenantpartners hun voortrekkersrol blijven vervullen.

Doelstellingen Bouw en Hout Convenant: hout als materiaal van verleden én toekomst

  • De bouw- en houtsector maken werk van een circulaire economie. Daarbij speelt toepassing van hout een cruciale rol. Hout is een biobased materiaal en past mede daarom bij uitstek in een circulaire economie waarin het niet alleen gaat om het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen (de technische kringloop), maar ook om de milieu- en klimaatwaarde van materialen. Centraal in het vernieuwde convenant staat daarom het versterken van positie van hout ten opzichte van andere materialen zoals beton, staal en kunststof.
  • De bouw en houtsector onderzoeken samen welke nieuwe toepassingen er bestaan voor hout binnen de (bestaande) bouwproducten. Daarbij wordt nadrukkelijk verder gekeken dan de gangbare toepassingen van hout in gevelbekleding, kozijnen en vlonders.
  • De convenantpartners zijn koplopers uit zowel de bouw als hout branche. De bedrijven streven ernaar kennis m.b.t. duurzaam hout en het gebruik hiervan zo veel mogelijk en actief te delen met opleidingen, architecten, opdrachtgevers, ingenieurs en overheden. De kennisdeling heeft als doel deze partijen te helpen met circulaire vraagstukken en toekomstbestendig maken van een nieuwe generatie bouwers.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222