Certificering van bosbeheer

De hoogst denkbare vorm van erkenning voor goed bosbeheer is het FSC-certificaat. Een bosconcessie komt pas in aanmerking voor het certificaat als aan de FSC-eisen van goed bosbeheer wordt voldaan. Een onafhankelijke certificeerder controleert dit.
De FSC-eisen voor goed bosbeheer staan opgetekend in de internationale Principes & Criteria.

Deze wereldwijd geldende Principes & Criteria worden per land of regio uitgewerkt in landenstandaarden. Ook voor Nederlands bos bestaat er een FSC-standaard. In Nederland is bijna de helft van alle bossen FSC-gecertificeerd.

Volgens FSC is er sprake van goed bosbeheer wanneer natuurbelangen, sociale aspecten en economische belangen met elkaar in balans zijn. Voorbeelden van zulke aspecten zijn:

Natuurbelangen:
• In bossen met grote natuur- en cultuurwaarden wordt niet geoogst
• Na de houtoogst krijgt het bos de kans zich te herstellen
• De oogst is minder dan de bijgroei in de herstelperiode
• Oogst van bomen langs waterlopen en op steile hellingen is niet toegestaan

Sociale aspecten:
• De rechten van inheemse volken worden gerespecteerd en vastgelegd
• Bosarbeiders genieten goede arbeidsomstandigheden voor wat betreft werktijden, loon, veiligheid en training
• FSC-bosbeheer levert veel directe en indirecte werkgelegenheid op in regio's die tot de armste ter wereld behoren

Economische belangen:
• Een FSC-gecertificeerd bedrijf biedt werkgelegenheid en levert inkomsten op. Het versterkt daarmee de lokale economie
• Een gezonde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit, stimuleert de lokale bevolking tot het behouden van het bos

Welke bossen komen in aanmerking voor FSC-certificering?
FSC-certificering is van toepassing op alle typen bos wereldwijd en alle soorten van eigenaren (particuliere boseigenaren, overheden, community forests etc). Een overzicht van het aantal hectare en type FSC-gecertificeerd bos is hier te vinden.
FSC-certificering is er voor individuele boseigenaren (individuele certificering) en voor een groep van boseigenaren (groepscertificering).

U kunt checken of een bos of bedrijf FSC-gecertificeerd is op onze General Database.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222